..... Projekt „Nikdy není pozdě"Realizátorem projektu je Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. Vlastní realizace probíhá za finanční spoluúčasti Evropské unie z Evropského sociálního fondu v rámci SROP z grantového schématu pro integraci obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje a Královéhradeckého kraje. Projekt začal 1.10. 2006 a jeho ukončení má být k 30.6. 2008.

Cíl projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu je předat klientům ÚSP Chotělice takové pracovní dovednosti, návyky a znalosti, aby se mohli dlouhodoběji zapojit a uplatnit na trhu práce a tím si posílit svoji sebedůvěru a sebevědomí. Zvýší také informovanost o službách poskytovaných lidem s postižením a nabídne další možnost spolupráce mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, státními orgány a podnikatelskými subjekty.

To docílíme jedině důkladnou individuální přípravou pracovních dovedností, znalostí a návyků u vybraných klientů a podpoře jejich samostatnosti a soběstačnosti. Klienti projdou v průběhu projektu komplexní individuální přípravou pracovních dovedností, znalostí a budou seznámeni se situací hledání vhodného zaměstnání. Při hledání vhodného zaměstnání a uplatnění našich klientů chceme navázat dobrou spolupráci s podnikatelským sektorem. Projektem též zvýšíme odpovědnost klientů ÚSP Chotělice v rozhodování o vlastním životě, posílíme jejich sebedůvěru a sebevědomí při získávání pracovních dovedností a znalostí. V neposlední řadě případným úspěšným začleněním klientů na trh práce podpoříme u zdravotně postižených klientů jejich roli dospělého.


Realizace projektu:

Za účelem splnění tohoto cíle byl zaměstnán od 1.10. 2006 nový pracovník ( p. Jan Havlín ), který se klientům individuálně věnuje a podporuje je v oblasti získávání pracovních návyků, dovedností a zkušeností. Jeho úkolem je též podporovat a rozvíjet schopnosti klientů do takové míry, aby byli schopni větší samostatnosti a soběstačnosti v běžných životních situacích a případně i v pracovním procesu.

Náklady projektu

Položky výdaje
Mzdové náklady včetně
odvodů
463,050,-
Cestovné 2,000,-
Nákup materiálu a zboží 41,000,-
Ostatní 15,800,-
Celkem 521,850,-


Současnost projektu:

Projekt skončil k 30.6. 2008 a nyní nadále probíhá hledání volných a vhodných pracovních míst v regionu pro naše klienty. Rádi bychom pro některé klienty, kteří byli do tohoto projektu zapojeni a prošli celým náročným projektem vhodné pracovní uplatnění. V současné době vypadají velmi nadějně jednání o pracovní smlouvě pro naše klienty s fi. Břemus Nový Bydžov, která nám přislíbila pomoc při zaměstnávání našich klientů.


Závěr projektu:Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Královéhradeckým krajem.

... 2006 ANELLA ...