..... Aktivity, zájmová činnostVýchovný program je zaměřen na rozvoj osobnosti, na prohlubování vědomostí a dovedností klientů.

Klienti mají možnost realizovat své kulturní, výtvarné a sportovní zájmy v širokém spektru aktivit v ústavu i mimo ústav:

Kromě rekreačních pobytů v rámci ČR organizujeme i zahraniční rekreace, pořádáme diskotéky (velikonoční, mikulášská), účastníme se kulturních pořadů (kino, divadlo, výstavy, plesy, taneční), sportovních soutěží (stolní tenis, badminton, přehazovaná, sportovní hry v rámci regionu).

Nedílnou součástí je i rehabilitační péče, aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie atd.

Daří se nám i pěstitelské práce ve vlastním skleníku (včetně pěstování sadby) a na rozlehlé zahradě.Nově chceme zavádět kroužek sportovní a keramický.

Takto organizovaná činnost výrazně přispívá nejen k prohlubování pracovních dovedností a návyků, ale i k jejich socializaci a integraci do života běžné populace.

V roce 2006 též dokončilo 6 našich klientů kurz doplnění vzdělání na ZŠ Praktické v Novém Bydžově (dříve ZvŠ), kam 2 roky každé úterý docházeli.

V roce 2006 jsme se také zapojili do projektu SROP. Cílem projektu je zvětšit příležitosti pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku svého zdravotního postižení mají ztížený přístup na otevřený trh práce a v důsledku toho mohou být omezeni v současné společnosti. Naším projektem chceme připravit některé vhodné klienty pro úspěšné zapojení na trhu práce. To docílíme důkladnou individuální přípravou dovedností, znalostí a návyků u vybraných klientů.
(Více a podrobněji o projektu v odkaze SROP hlavní nabídky)

... 2006 ANELLA ...